manažment cestovného ruchu

Spoločné štúdium (HM) bakalárkse

Posolstvo Sybil Hofmann, Prezidentky švajčiarskeho Alpine Center

Spoločné štúdium pozostávajúce z akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti hotelového manažmentu s možnosťou získať medzinárodný certifikát Swiss Diploma.

Spoločné štúdium pozostáva z dvoch častí:

 1. študijný plán v anglickom jazyku podľa študijného programu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pod názvom Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch, ktoré končí absolvovaním bakalárskej skúšky
 2. synchronizovane prebiehajúci študijný plán ALPINE CENTER Slovakia Campus podľa programu Hotelový manažment, ktorý je ukončený záverečnými skúškami a udelením "Swiss Diploma".

Ciele spoločného štúdia

Spoločné štúdium je súkromné bakalárske štúdium, ktoré si kladie za cieľ poskytnúť študentovi potrebné nástroje a spôsobilosti, aby mohol byť pridanou hodnotou každej organizácie v oblasti cestovného ruchu. Rozmanitosť a rozsah ponúkaných predmetov poskytuje solídne základy pre vstupnú úroveň práce na pozíciách vedúcich pracovníkov.

Po ukončení odboru by mal byť študent schopný:

 • zhromažďovať a analyzovať dáta za účelom vyriešenia problémov priamo súvisiacich so sektorom pohostinnosti;
 • rozvíjať "mäkké zručnosti";
 • efektívne a sebavedome komunikovať v rámci organizácie;
 • riešiť problém individuálne aj tímovo;
 • efektívne využívať zdroje za účelom "naučiť sa učiť".

Spoločné štúdium Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/Hotelový manažment kombinuje akademickú a profesijnú orientáciu na základe rovnosti, pretože študenti sú úzko spojení s osobnými skúsenosťami prostredníctvom ich stáže a akademických štúdií. Štúdium zahŕňa praktické prevádzkové kurzy, t.j. prevádzka reštaurácie, výroba potravín, upratovanie izieb, manažérske a odborné kurzy pre rozvoj, t.j. plánovanie kariéry a povýšenia a riadenie kvality služieb vedľa strategického zhodnotenia priemyselných faktorov, ako je environmentálny manažment pre cestovný ruch, geografia kultúrnej pohostinnosti a právo v cestovnom ruchu a pohostinnosti.

Kariérne vyhliadky

Absolventi  súkromného bakalárskeho štúdia Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/Hotelový manažment  sú po odbornej stránke pripravení a schopní nadobudnúť výnosné zamestnanie v rôznych oblastiach hotelierstva, cestovného ruchu a služieb, a to tak doma, ako aj v zahraničí prostredníctvom trainee programov. V skutočnosti sú mnohí zo študentov Alpine Center zamestnaní v nadriadených pozíciách už popri svojom štúdiu. Okrem toho, absolventi doma aj v zahraničí často pokračujú v postgraduálnom štúdiu.

Niektoré z oblasti zamestnanosti absolventov:

 • F&B Manažér / Manažér jedla a nápojov,
 • Generálny riaditeľ hotela / rezortu,
 • Front Office Manažér,
 • Vedúci rezervácií,
 • Manažér konferenčných služieb,
 • Asistent hotelového manažéra alebo manažéra reštaurácie,
 • Marketingový a obchodný riaditeľ,
 • Plánovač udalostí,
 • Samostatne zárobkovo-činná osoba;

Študenti absolvujú

 1. denné štúdium na VŠEMVS v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a po ukončení štúdia získavajú titul Bakalár (v skratke „Bc.")
 2. denné štúdium podľa študijného plánu Alpine Center Slovakia Campus - Hotelový manažment a po ukončení každého ročníka získavajú certifikát Alpine Center Slovakia Campus a po ukončení štúdia získavajú SWISS DIPLOMA /ukážka diplomov/, ktorý je celosvetovo uznávaný v oblasti hotelierstva a gastronómie. Doplnkové informácie nájdete na stránkach Alpine Center.

Štúdium prebieha v anglickom jazyku.

Dôraz pri štúdiu sa kladie na cudzie jazyky, ako prvý je anglický jazyk a druhý je ruský jazyk. (príp. iné svetové jazyky podľa aktuálnej situácie a ich využiteľnosti na trhu práce.)

Štúdium je zamerané na prax a uplatnenie absolventov v praxi a má svoju špecifickú formu, ktorá je základom tohto švajčiarskeho konceptu, má vo svete najlepšie renomé a študenti tejto formy štúdia sú vyhľadávaní najlepšími zamestnávateľmi v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Súčasťou štúdia je absolvovanie praxe v zahraničí pre domácich študentov resp. na Slovensku pre zahraničných študentov.

Garantované zamestnanie.

Priebeh štúdia

Bakalárske štúdium trvá 3 roky (6 semestrov) a je zakončený Bakalárskou skúškou. Každý akademický rok pozostáva z 2 semestrov, pričom:
 • Zimný semester - TEÓRIA + PRAX v reálnom prostredí
 • Letný semester - TEÓRIA + PRAX v reálnom prostredí + LETNÁ ZAHRANIČNÁ PRAX (Industrial placement)

Prax v reálnom prostredí:

Domácim študentom zabezpečuje zahraničnú prax škola.

V prípade zahraničných študentov môže prax na Slovensku zabezpečiť škola, alebo si prax zabezpečia študenti sami.

Absolvovaním praxe v zahraničí niekoľkonásobne zvýšite šancu na získanie perspektívnej práce po skončení štúdia.
MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA - Management of small and medium entreprises (BC) - denné štúdium
I. stupeň - Bc./BC degree by VSEMVS 1. rok 2. rok 3. rok
ZS LS ZS LS ZS LS
P S K P S K P S K P S K P S K P S K
Povinné predmety
Financie a mena / Finance and Currency 2 1 6
Mikroekonómia / Microeconomics 2 1 6
Marketing I. / Marketing I. 2 2 6
Právo I. / Law I. 2 0 4
Informatika I. / Informatics I. 2 2 2
Cudzí jazyk I. / Foreign language I. 2 2 2
Marketing II. / Marketing II. 2 2 6
Právo II. / Law II. 2 0 4
Informatika II. / Informatics II. 0 2 2
Cudzí jazyk II. / Foreign language II. 0 2 2
Podnikové hospodárstvo / Business Management 2 2 6
Makroekonómia / Macroeconomics 2 1 6
Podnikové financie / Business Finance 2 2 4
Manažment I. / Management I. 2 1 6
Národohospodárska politika I. / National Economy Policy I. 2 0 2
Podnikanie v MSP I. / Entrepreneurship in SMEs I. 2 2 4
Informatika III. / Informatics III. 0 2 2
Cudzí jazyk III. / Foreign language III. 0 2 2
A Manažment II. / Management II. 2 1 6
Podnikanie v MSP II. / Entrepreneurship in
SMEs II.
2 2 4
Národohospodárska politika II. / National Economy Policy II. 2 0 2
Informatika IV. / Informatics IV. 0 2 2
Cudzí jazyk IV. / Foreign language IV. 0 2 2
Medzinárodný obchod / International Trade 2 0 4
Riadenie ľudských zdrojov / Human Resources Management 2 2 6
Seminár k bakalárskej práci I. / Bachelor Seminar I. 0 2 2
Seminár k bakalárskej práci II. / Bachelor Seminar II. * 0 2 2
Informatika V. / Informatics V. * 0 2 2
Cudzí jazyk V. / Foreign language V. 0 2 2
Podnikanie v MSP III. / Entrepreneurship in
SMEs III. *
2 2 4
Daňovníctvo / Taxation 2 0 4
Finančno-ekonomická analýza / Financial-Economic Analysis 2 2 6
Účtovníctvo I. / Accounting I. 2 1 4
Projektový manažment / Project Management * 2 2 6
A Účtovníctvo II. / Accounting II. 2 1 4
Informatika VI. / Informatics VI. 0 2 2
Cudzí jazyk VI. / Foreign language VI. 0 2 2
A Marketing služieb / Marketing of the Services 2 0 4
Bakalárska práca 0 2 12
Počet kreditov za semester: 26 26 20 28 30 24
Počet kreditov za rok: 52 48 54
Povinne voliteľné predmety
Integračné procesy v Európe / Integration processes in Europe 2 0 4
Organizačná kultúra 2 0 4
Počet kreditov za semester: 0 8 0 0 4 0
Počet kreditov za rok: 8 0 4
Výberové predmety
Poisťovníctvo / Insurance 2 0 4
Komunikácia s verejnosťou / Communication with public 2 0 4
Počet kreditov za semester: 0 4 4 0 0 0
Počet kreditov za rok: 4 4 0
Ponúkaný počet kreditov 64 52 58
Minimálny počet kreditov potrebných na zápis do ďalšieho roka štúdia 42 102 180
Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment