manažment cestovného ruchu

ENTRANCE TEST of Alpine Center

Podmienkou na  prihlásenie sa na súkromné bakalárske štúdium- spoločné štúdium pozostávajúce z akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti hotelového manažmentu s možnosťou získať medzinárodný certifikát Swiss Diploma poskytovateľovVŠEMVS a ALPINE CENTER Slovakia Campus je absolvovanie VSTUPNÉHO TESTU.

OBSAH, FORMA A ŠTRUKTÚRA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Aby mohol byť študent prijatý na spoločné štúdium musí splniť v nasledovné podmienky v poradí ako sú uvedené:

  1. mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (t.j. maturitná skúška)
  2. zaslať Prihlášku na Vstupný test do Global Contract s.r.o.
  3. absolvovať Vstupný test
  4. úspešný uchádzač Vstupného testu môže podať prihlášku v anglickom jazyku na VŠEMVS a uhradiť školné

Po úspešnom absolvovaní Vstupného testu obdrží študent do 24 hodín:

  1. Prihlášku na štúdium (resp ju môže vyplniť elektronicky na http://www.vsemvs.sk/eng/en-US/admissions/electronicapplicationform.aspx)                                                     
  2. Inštrukcie k zaslaniu príslušných príloh a podpornej dokumentácie
  3. Inštrukcie k uhradeniu zálohy za štúdium       

Prosíme následne vyplniť prihlášku a zaslať ju spolu s podpornými dokumentami a potvrdením o úhrade zálohy na adresu:

Minaret s.r.o.
Pribišova 7
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Prihláška bez  uhradenia zálohy nebude akceptovaná!
Záloha je vratná. V prípade, ak Vaše prijímcaie konanie bude neúspešné a neobdržíte DOKLAD O PRIJATÍ, záloha Vám bude vrátená.

Hodnotenie Vstupného testu:

Uchádzač môže na prijímacej skúške získať zo Vstupného testu (Entrance Testu) spolu maximálne 100 % = 100 bodov. Minimálny počet bodov na úspešné zloženie prijímacej skúšky je dosiahnutie 60 bodov = 60% zo Vstupného testu (Entrance Testu). Výsledky Osobnostného testu (Personality Testu) sa nezapočítavajú do celkového bodového hodnotenia prijímacej skúšky.

Na štúdium budú prijatí uchádzači podľa poradia, ktoré bude tvorené na základe súčtu bodov, ktoré uchádzač získal z prijímacej skúšky, pričom 1. v poradí bude uchádzač s najvyšším počtom bodov a posledný bude uchádzač s najnižším počtom bodov.

Prijatí študenti si môžu podať prihlášku na štúdium na VŠEMVS a budú postupovať podľa pokynov VŠEMVS.

https://www.vsemvs.sk/eng/en-US/admissions/electronicapplicationform.aspx

Dear Prospective Student:

PLEASE STUDY THIS INFORMATION SHEET VERY CAREFULLY:
IT WILL GUIDE YOU THROUGH THE SECTIONS OF THE ENTRANCE TEST.

You will receive two sets of papers: One set contains only questions and the other all answer sheets and other papers, which you return in when completed.

DO NOT MARK OR WRITE ANYTHING ON THE QUESTION PAPERS.
PUT YOUR NAME AND TODAY’S DATE ON EACH ANSWER SHEET.

THESE ARE THE SECTIONS OF THE ENTRANCE TEST:

SECTION I - English test

Contains 40 incomplete sentences, which you must complete by choosing the grammatically correct word or words from the multiple-choice options. The sentences are in the set containing the questions, and you will mark your answers by choosing the appropriate letter (a, b, c or d).

SECTION II consists of the TIEGER ASSESSMENT OF PERSONALITY TYPE.

GOOD LUCK!

Podpisom tejto prihlášky v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 122/2013“) súhlasite so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu: kompletné kontaktné údaje, informácie o predmete štúdia, prehľad o získaných jazykových, akademických a profesijných skúsenostiach, informácie o zdravotnom stave, kompletné kontaktné údaje núdzového kontaktu, informácie súvisiace s realizáciou prijímacích skúšok. Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so Zákonom 122/2013 Z. z. pre účely realizácie prijímacích skúšok na štúdium, ktorá je predmetom tejto prihlášky. Súhlas je poskytnutý na dobu 5 rokov po ukončení štúdia, minimálne však na dobu 5 rokov. Vaše práva spojené so spracúvavaním osobných údajov obsahuje § 28 Zákona 122/2013.

Podpisom tejto prihlášky tiež v zmysle Zákona 122/2013 súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov v rozsahu: kompletné kontaktné údaje, informácie o predmete štúdia, prehľad o získaných jazykových, akademických a profesijných skúsenostiach, informácie o zdravotnom stave, kompletné kontaktné údaje núdzového kontaktu, informácie súvisiace s realizáciou prijímacích skúšok nasledovným inštitúciám:

• Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04  Bratislava
• Alpine Center, Chilcherlistr.1, 6065 Alpnach Dorf, Švajčiarsko.
Toto poskytnutie bude uskutočnené v súlade so Zákonom 122/2013 Z. z. pre účely realizácie prijímacích skúšok na štúdium, ktorá je predmetom tejto prihlášky.

Personal Details

Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment